POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Regulament privind PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CCI Hunedoara


1. Angajamentul Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.
CCI Hunedoara cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.
Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara (CCI Hunedoara) este organizaţie neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din județul Hunedoara, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă, şi este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România.
CCI Hunedoara – Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara cu sediul în Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.23, județul Hunedoara cod fiscal RO 4371311, email: office@ccihunedoara.ro, cont bancar RO21BTRLRONCRT0376943801, deschis la Banca Transilvania S.A., Sucursala Deva.
CCI Hunedoara respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.
CCI Hunedoara prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de către CCI Hunedoara.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea CCI Hunedoara, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), participarea la tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website CCI Hunedoara, etc.
Utilizarea acestui website dar şi a altor website-uri CCI Hunedoara de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale CCI Hunedoara.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale. CCI Hunedoara nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

2. Ce date cu caracter personal prelucrează CCI Hunedoara?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-urile CCI Hunedoara, nu este nevoie să ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), CCI Hunedoara vă poate solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, CCI Hunedoara va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă.

3. Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către CCI Hunedoara, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:
– Clienţii persoane fizice ai CCI Hunedoara (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
– Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

4. Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.
Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii CCI Hunedoara, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor CCI Hunedoara. Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de CCI Hunedoara, precum şi atunci când participaţi la târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de CCI Hunedoara, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului CCI Hunedoara, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

5. Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către CCI Hunedoara, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor CCI Hunedoara sau participării/achiziţionării de bilete/achitării tarifului pentru participare la evenimentele organizate de CCI Hunedoara şi/sau în incinta CCI Hunedoara, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al CCI Hunedoara, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu: persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de CCI Hunedoara.

6. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?
– Îndeplinirea atribuţiilor legale ale CCI Hunedoara;
– Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;
– Derularea activităţii comerciale/contractuale a CCI Hunedoara;
– Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de CCI Hunedoara;
-Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
– Management operaţional;
– Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
– Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
– Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;- Activităţi de audit şi control/supraveghere;
– Arhivare, scopuri statistice;
– Colectare debite/Recuperare debite restante;
– Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc..
CCI Hunedoara va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de CCI Hunedoara şi/sau în incinta CCI Hunedoara, şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

7. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:
– Clienţi persoane fizice ai CCI Hunedoara (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
– Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai CCI Hunedoara, autorităţi/instituţii publice;
Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CCI Hunedoara şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de CCI Hunedoara cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile CCI Hunedoara, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener CCI Hunedoara prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai CCI Hunedoara, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.În cazul în care CCI Hunedoara intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de CCI Hunedoara, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea CCI Hunedoara, va puteţi dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

9. În relaţia cu CCI Hunedoara, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

10. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, CCI Hunedoara va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor CCI Hunedoara, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CCI Hunedoara prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CCI Hunedoara pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale CCI Hunedoara şi/sau vor fi distruse.

11. Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
În vederea realizării scopului menţionat, CCI Hunedoara va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CCI Hunedoara prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CCI Hunedoara pe durata de timp prevăzută în procedurile interne CCI Hunedoara si/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce CCI Hunedoara depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile CCI Hunedoara. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, CCI Hunedoara utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
Securitatea datelor bancare.
În cazul plăţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionare bilete online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu CCI Hunedoara. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu CCI Hunedoara garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.

12. Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene
Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

13. Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată CCI Hunedoara, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către CCI Hunedoara să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care CCI Hunedoara demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, CCI Hunedoara este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către CCI Hunedoara constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de CCI Hunedoara şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale. În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, CCI Hunedoara poate:
– fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.
De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CCI Hunedoara este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul, CCI Hunedoara de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul CCI Hunedoara cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@ccihunedoara.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.23, județul Hunedoara.
Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.
De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

14. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor CCI Hunedoara prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor CCI Hunedoara sau utilizarea serviciilor CCI Hunedoara prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Module cookies

Site-ul ccihunedoara.ro folosește module cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și vizitatorilor săi și pentru a înţelege felul în care dumneavoastră şi alti vizitatori ne utilizaţi site-ul.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul ccihunedoara.ro. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează.

Utilizarea modulelor cookies plasate la terți

Site-ul ccihunedoara.ro nu utilizează module cookie plasate la terți, însă dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

În ceea ce se numește „web 2.0”, „cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Cookie-urile permit personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea „coșului de cumpăraturi” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi”);
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • Cookie-urile permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută;
 • Cookie-urile îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu”cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părti: numele și continuțul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată tehnic doar de webserver-ul care a trimis cookie-ul și îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverul-ui respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserul-ui web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserul-ui (exemplu: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
 • Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care il vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legatura dintre un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: o casetă de știri, un fișier video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului. Acestea se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetare
 • Cookie-uri de înregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Gemius și alții.

Cookie-uri de performanță:

Acest tip de cookie poate reține preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor, la fiecare vizitare a site-ului. (exemple: nivelul volumului pentru video player sau viteza de video streaming cu care este compatibil browserul).

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată cand un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primiți aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când va înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat „pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de cand ați văzut mesajul publicitar.

Aceste cookie-uri sunt folosite și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentu o mai bună targetare a publicității, pentru a arata, de exemplu, reclame despre cele mai noi oferte de abonamente telefonie, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre performanța tehnică a ultimelor telefoane lansate pe piață. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori.

De asemenea, acest website poate seta cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care afișează mesaje de publicitate. Primindu-le astfel, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site dacă ulterior veți vizita site-ul nostru. cest tip de cookie ne permite să putem livra publicitatea bazată pe această informație.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o găsiți pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre aceste parți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la același mesaj publicitar.

Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile acelor terțe părți pot fi folosite pentru a vă afișa anumite mesaje publicitare targetat și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum părțile terțe nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site.

De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul destinat acestei operațiuni pe rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastrează informații într-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserver-ul va recunoaște browser-ul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (exemple: setările limbii în care se dorește accesarea unui site sau păstrarea unui user logat în contul de webmail sau securitatea online banking sau păstrarea produselor în coșul de cumpăraturi).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de călătorie.
 • Oferte adaptate la interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (de exemplu, afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni „family mode”, funcții „safe search”).
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemple- prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookieurile nu sunt viruși. Ele folosesc formate tip „plain text”. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere / scanare anti-virus /anti-spyware.

În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă ți reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Desi foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conecteaza la server folosind o rețea necriptată (de exemplu, o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browsere-le în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este important sa fiți atenți în alegerea celei mai potrivite metode de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazata pe cookies:

Datorită flexibilitații lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura ca navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizați-vă setarile browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizarii cookie-urilor.

Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Dacă împărțiți accesul la calculator cu altă persoană la seviciu sau acasă, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații anti spyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos.

Asigurați-vă ca aveți browser-ul mereu updatat!

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Cum puteți opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi sau vedea mesaje de publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteși înregistat folosind cookie-urile, nu veți putea scrie și publica comentarii.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului dumneavoastră.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele link-uri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: youronlinechoices.com.

Linkuri utile

Dacă doriți să aflați mai multe infromații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, vă recomandăm urmatoarele link-uri:

IAB România pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online: youronlinechoices.com.

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele link-uri: